Introduktion
Riktlinjer
Säkerhet

Materiel
Förarbete
Utförande
Förklaring
Bakgrundsfakta
Fler experiment
Referenser


[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]
[ Utskriftsvänlig version (nytt fönster) ]


När fungerar enzymet bäst?

Av: Renée Edström


Frätande Irriterande Använd skyddsglasögon
Tid för förberedelser: 20 minuter Tid för genomförandet: 80 minuter
Antal tillfällen: 1 Svårighetsgrad: Kräver viss labvana
Säkerhetsfaktor: Utföres med normal varsamhet

Introduktion Gå till: Riktlinjer

Enzymer finns i alla levande varelser där de skyndar på de önskvärda kemiska reaktionerna. Enzymet vi skall studera i denna laboration är katalas som finns i stora mängder i lever. Katalas bryter ner väteperoxid till vatten och syre. Väteperoxid är ett mycket reaktivt ämne som bildas under cellrespirationen. Den måste brytas ned omedelbart för att inte orsaka skador på cellerna och detta sker med hjälp av katalas.

Experimentet går ut på att undersöka hur man kan påverka enzymers, i detta fall katalas, aktivitet.
Riktlinjer Gå till: Säkerhet

Experimentet kan med fördel utföras som elevförsök men man kan också använda delar som en demonstration.
Säkerhet Gå till: Materiel

Använd skyddsglasögon! Var försiktig med väteperoxid som är frätande och starkt oxiderande. Låt inte väteperoxiden komma i kontakt med organiska ämnen. Natriumhydroxiden är också frätande. Var speciellt observant mot stänk i ögonen. Om du får stänk i ögonen, skölj genast gonen i rinnande vatten en längre stund och kontakta sedan läkare.

Blyjonerna hälls i en tungmetallslask. Alla övriga kemikalier kan kan hällas ut i slasken när experimentet är över. Spola ordentligt.
Materiel Gå till: Förarbete

 • 7 uppsättningar med 2 provrör
 • Provrörshållare
 • Bägare
 • Vattenbad
 • Kniv/skalpell
 • Lever
 • Väteperoxid (H2O2 3 %)
 • Blyjonlösning (Pb2+)
 • Saltsyra (HCl 0,1 M; väteklorid)
 • Natriumhydroxid (NaOH 0,1 M)Förarbete Gå till: Utförande

Skär små leverbitar och stoppa i frysen.
Utförande Gå till: Förklaring

Under utförandet skall du mäta och observera följande:

 • Hur kraftig reaktionen är.
 • Hur högt skummet i provrören stiger
 • Vilken/vilka faktorer som påverkar enzymaktiviteten.

Det ena provröret i varje test tjänar som referens.

Test 1: Utspädning

 1. Placera två provrör i en provrörshållare.
 2. Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 vatten till det ena provröret.
 3. Tillsätt ca 2 cm3 väteperoxid till det andra provröret.
 4. Placera sedan en liten bit lever i de båda provrören.
 5. Mät och skriv ner dina observationer.

Test 2: Blyjoner

 1. Placera två provrör i en provrörshållare.
 2. Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 vatten till det ena provröret.
 3. Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 blyjonlösning till det andra provröret.
 4. Placera sedan en liten bit lever i de båda provrören.
 5. Mät och skriv ner dina observationer.

Test 3: Syra

 1. Placera två provrör i en provrörshållare.
 2. Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 vatten till det ena provröret.
 3. Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 saltsyra till det andra provröret.
 4. Placera sedan en liten bit lever i de båda provrören.
 5. Mät och skriv ner dina observationer.

Test 4: Bas

 1. Placera två provrör i en provrörshållare.
 2. Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 vatten till det ena provröret.
 3. Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 natriumhydroxid till det andra provröret.
 4. Placera sedan en liten bit lever i de båda provrören.
 5. Mät och skriv ner dina observationer.

Test 5: Värme

 1. Placera en bit lever i en bägare med lite vatten.
 2. Placera sedan bägaren i ett kokande vattenbad i ca 10 min.
 3. Placera två provrör i en provrörshållare.
 4. Tillsätt ca 2 cm3 väteperoxid till båda provrören.
 5. Tillsätt en bit obehandlad lever till det ena provröret och en bit kokt lever till det andra provröret.
 6. Mät och skriv ner dina observationer.

Test 6: Kyla

 1. Placera två provrör i en provrörshållare.
 2. Tillsätt ca 2 cm3 väteperoxid till båda provrören.
 3. Tillsätt en bit obehandlad lever till det ena provröret och en bit frusen lever till det andra provröret.
 4. Mät och skriv ner dina observationer.

Variation

Istället för lever kan potatis användas som katalskälla.
Förklaring Gå till: Bakgrundsfakta

Enzymer fungerar optimalt om temperatur och pH är rätt. Avvikelser från det som är optimalt medför minskad aktivitet. Aktiviteten kan också minska genom tillsats av blyjoner som fungerar som en inhibitor.

Enzymaktiviteten påverkas också av hur mycket substrat som finns tillgängligt att verka på. Aktiviteten är proportionell mot substrakoncentrationen så länge som mängden enzym räcker till. Vid alltför höga substratkoncentrationer begränsas aktiviteten av mängden tillgängligt enzym.
Bakgrundsfakta Gå till: Flera

Hur ett enzym fungerar

Enzym är vad man kallar en biologisk katalysator. En katalysator är något som ökar hastigheten för en kemisk reaktion utan att den strukturellt ändras eller förbrukas i reaktionen.

Substrat + enzym D enzymsubstratkomplex D produkt + enzym.

Utan enzymer skulle de kemiska reaktionerna i kroppen gå alltför långsamt. De flesta biologiska enzymer är proteiner. Enzym är exempel på proteiner där formen är viktig för funktionen. Enzymet har en aktiv yta med en mycket exakt form till viken ett specifikt substrat (reaktant/reaktanter) binder (figur 1).

Figur 1. Substratet binder till den aktiva ytan och vi får en produkt
Bild: © Wikipedia

Alla kemiska reaktioner behöver aktiveringsenergi för att hända. När substratet binder till den aktiva ytan sänks aktiveringsenergin för reaktionen det vill säga det behövs mindre energi för att bilda produkten (figur 2). Detta gör att reaktionen sker snabbare. (1,2)

Figur 2. Aktiveringsenergi med och utan enzym
Bild: © Wikipedia

Faktorer som kan påverka enzymaktiviteten

Aktiviteten hos ett enzym kan påverkas på ett flertal sätt. I det här experimentet undersöktes hur följande faktorer påverkar enzymaktiviteten:

Substratkoncentration

Figur 3. Reaktionshastighet och Michaelis-Menten-konstanten
Bild: © Wikipedia

Ökar man substratkoncentrationen och håller enzymkoncentrationen konstant och i överskott kommer enzymaktiviteten det vill säga reaktionshastigheten att öka linjärt. Efter ett tag räcker inte antalet enzymmolekyler till för att ytterliggare öka reaktionshastigheten och kurvan planar ut. Man har nått en maximal hastighet.

När substratet späds ut kommer enzymaktiviteten att minska, och i det här fallet kommer det inte bildas lika mycket skum i provröret som fungerar som referens. (2, 3)

Det här bygger på Michaelis Menten-kinetik. Grafen i figur 3 visar sambandet mellan koncentrationen av substratet, [S], och hastigheten, V, för motsvarande enzymkatalyserade reaktion. Man kan använda grafen för att beräkna Michaelis Menten-konstanten. Värdet på konstanten motsvarar den substratkoncentration som krävs för att hastigheten för den enzymkatalyserade reaktionen ska vara hälften av max hastigheten Vmax för enzymet. (4)

Inhibering

Ett enzym kan också inhiberas. Inhibering av ett enzym innebär att det inte kan fungera fullt ut. Det finns reversibla och irreversibla inhibitatorer. En reversibel inhibitor kan lossna från enzymet och enzymet kan fungera som vanligt igen. Irreversibla inhibitatorer fungerar så att de kemiskt ändrar den aktiva ytan och då kan substratet inte binda, enzymet fungerar alltså inte som det ska. Blyjon som används i test 3 är en reversibel inhibitor. Det finns två typer av reversibla inhibitatorer, kompetitiva och icke-kompetitiva. De kompetitiva tävlar med enzymet om att binda till den aktiva ytan och på så sätt sänks enzymaktiviteten. En blyjoner är en icke-kompetitiva inhibitor den binder inte till den aktiva ytan hos enzymet utan till ett annat ställe på enzymet. När inhibitorn binder till enzymet ändras den aktiva ytan så att substratet inte kan binda längre vilket medför att enzymaktiviteten minskar. (1, 3)

Ändring av pH

För de flest enzymer finns ett pH-värde, pH-optimum, då enzymet fungerar optimalt. Om pH-värdet ändras från det optimala för enzymet kan två saker händ med enzymet. Om den aktiva ytan innehåller laddade sidogrupper så kan dessa sidogrupper ändra laddning då pH-värdet ändras vilket gör att substratet inte kan binda till den aktiva ytan. Den andra som kan inträffa är att enzymet ändrar form det vill säga det denaturerar den förlorar sin biologiska aktivitet. (3)

Ändring av temperatur

Enzymaktiviteten ökar upp till en optimal temperatur: vid temperaturer 50 °C och 70 °C denatureras de flesta enzymer relativt snabbt. Därför kan man förvänta sig att vid tillsatts av den frusna levern att rektionen skall gå långsammare och den kokta levern skall innehålla denaturerat katalas (2, 3).

Ämnen som ingår i experimentet

Katalas

Katalas eller H2O2 oxidoreduktas är ett hemprotein det vill säga det innehåller Fe2+-grupper. Enzymet består av fyra polypeptider och varje polypeptid innehåller en hemgrupp. Katalas katalyserar följande reaktion:

2 H2O2(aq) " 2 H2O + O2(g)

Katalas finns i en cellorganell som kallas peroxisom. Peroxisomen i djur celler sköter oxidationen av fettsyror, produktionen av kolesterol och gallsyror. Väteperoxid är en biprodukt vid oxidation av fettsyror. Väteperoxiden som bildas måste brytas ned omedelbart eftersom den skadar cellens olika strukturer. Katalas är ett av de snabbaste enzymen, varje molekyl kan binda upp till 100000 molekyler väteperoxid per sekund. pH-optimum för katalas är ungefär pH = 7. (3, 4, 5)

Väteperoxid (H2O2)

Väteperoxid är en mycket ljust blå vätska som ser ofärgad ut när den är utspädd. Den är en stark oxidant (oxidationsmedel) vilket gör att den kan användas vid till exempel hårblekning. Väteperoxid sönderfaller långsamt till vatten och syre och det är denna reaktion man vill påskynda med hjälp av katalas i cellerna. Väteperoxid bildas som tidigare nämnts vid oxidation av fettsyror och eftersom den är en kraftig oxidant kan den göra stor skada på cellen om den inte bryts ned. (3, 4).

Blylösning (Pb)

Ämnet bly hittar man i grupp 14 i periodiska systemet dess atomnummer är 82. Bly är en metall som ser blåvit om du tittar på snittytan. Snittytan blir gråaktig när den utsätts för luft. Bly tillhör tungmetallerna. Tungmetallerna har en relativt hög atommassa och är orsak till miljöförstörelse. Bly är giftigt och skadar bland annat nervsystemet. Man brukar säga att bly var romarrikets fall. De använde blyacetat som sötningsmedel och det ledde till minnesförlust. I det här experimentet används en blyjonlösning och blyjonerna fungerar som inhibitatorer det vill säga de sänker enzymaktiviteten. (4)

Saltsyra (HCl)

Saltsyra är en vattenlösning av gasen väteklorid. När gasen kommer i kontakt med vatten sker följande reaktion.

HCl + H2O ® H3O+ + Cl

Lösningen är alltså saltsyra, som är en stark syra vilket innebär att den är näst intill fullständigt dissocierad till joner. Det gör saltsyra till en mycket frätande syra, så var försiktig vid hantering. I experimentet sänker saltsyran pH-värdet, vilket medför att vi inte längre är vid det optimala pH-värdet för enzymet och det kommer att påverka enzymaktiviteten negativt. (4)

Natriumhydroxid (NaOH)

Natriumhydroxid är också känd som kaustik soda, sådan man brukar använda för att lösa proppar i avlopp. Natriumhydroxid är ett vitt fast ämne det är lättlösligt i vatten. Det reagerar med luftens koldioxid, så det skall förvaras i en lufttät burk. När natriumhydroxiden löser sig i vatten bildas fria hydroxidjoner i lösningen och det är dessa joner som gör natriumhydroxid till en stark bas. Den är mycket frätande, så var försiktig, speciellt med stänk i ögonen. I experimentet höjer natriumhydroxiden pH-värdet så att det inte längre ligger på enzymets optimala pH. Enzymaktiviteten minskar då. (4)

Exempel på katalys i levande organismer

Alla viktigare kemiska reaktioner i levande organismer är katalyserade. Några exempel är:

 • Matspjälkning
 • Bildandet av kolsyra i de röda blodkropparna
 • Fixering av kol i Kelvincykeln i växter

Andra exempel på katalys i vardagen

Exempel ur vardagen kan vara:

 • Papaya i marinader för kött. Papaya innehåller enzymet papain som gör köttet mört.
 • I tvättmedel finns enzymer som bryter ned proteiner vilket gör att vi kan tvätt vid lägra temperaturer.
 • Användning av pektinaser för att göra fruktjuicen klar.Flera Gå till: Referenser


Aktiveringsenergi
Badbomber Badbomber
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Enzymkinetik för katalas Enzymkinetik för katalas
Ett lysande experiment - Kemiluminiscens Ett lysande experiment - Kemiluminiscens
Karbidlampan Karbidlampan
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Mentos-pastiller i kolsyrad läsk Mentos-pastiller i kolsyrad läsk
När fungerar enzymet bäst? När fungerar enzymet bäst?
Reaktionshastighet med permanganat Reaktionshastighet med permanganat
Självantändning med glycerol och permanganat Självantändning med glycerol och permanganat
Tillverka fotopapper Tillverka fotopapper

Energi
Anodisering och färgning av aluminium Anodisering och färgning av aluminium
Att göra bly Att göra bly
Avdunstning och temperatur Avdunstning och temperatur
Badbomber Badbomber
Bensinbrand Bensinbrand
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Blåsa ballong med hjälp av PET-flaska Blåsa ballong med hjälp av PET-flaska
Brus-raketen Brus-raketen
Bränna papper Bränna papper
Citronbatteri Citronbatteri
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Den brinnande sedeln Den brinnande sedeln
Den frysande bägaren Den frysande bägaren
Den tillknycklade plåtburken Den tillknycklade plåtburken
Eldprovet Eldprovet
Ett lysande experiment - Kemiluminiscens Ett lysande experiment - Kemiluminiscens
Falu rödfärgspigment ur järnvitriol Falu rödfärgspigment ur järnvitriol
Fryspunktsnedsättning Fryspunktsnedsättning
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur mycket vatten finns i maten? Hur mycket vatten finns i maten?
Hur smakar salmiak? Hur smakar salmiak?
Karbidlampan Karbidlampan
Kemi i en plastpåse Kemi i en plastpåse
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt
Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Koka vatten i en spruta Koka vatten i en spruta
Kondomen i flaskan Kondomen i flaskan
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Molnet i flaskan Molnet i flaskan
När fungerar enzymet bäst? När fungerar enzymet bäst?
pH-förändringar vid fotosyntes pH-förändringar vid fotosyntes
Popcorn Popcorn
Pulversläckare Pulversläckare
Salta isen Salta isen
Saltat islyft Saltat islyft
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Självantändning med glycerol och permanganat Självantändning med glycerol och permanganat
Smältpunkten för legeringen lödtenn Smältpunkten för legeringen lödtenn
Tillverka fotopapper Tillverka fotopapper
Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken
Vad händer då något brinner? Vad händer då något brinner?
Varför slipper bilen varma yllekläder på vintern? Varför slipper bilen varma yllekläder på vintern?
Varför smäller inte ballongen? Varför smäller inte ballongen?
Visa ytspänning med kanel Visa ytspänning med kanel
Värma med ljus - bra eller dåligt? Värma med ljus - bra eller dåligt?
Värmeutvidgning Värmeutvidgning
Ägget i flaskan Ägget i flaskan

Enzym
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
DNA ur kiwi DNA ur kiwi
Enzymaktivitet i ananas Enzymaktivitet i ananas
Enzymer i Tvättmedel Enzymer i Tvättmedel
Enzymkinetik för katalas Enzymkinetik för katalas
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Fruktköttet får solbränna Fruktköttet får solbränna
Fruktmörade proteiner Fruktmörade proteiner
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
När fungerar enzymet bäst? När fungerar enzymet bäst?
Varför svider det i ögonen när man skalar lök? Varför svider det i ögonen när man skalar lök?
Äta frusen potatis Äta frusen potatis

Kinetik
Anden i flaskan Anden i flaskan
Badbomber Badbomber
Enzymkinetik för katalas Enzymkinetik för katalas
Ett lysande experiment - Kemiluminiscens Ett lysande experiment - Kemiluminiscens
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Mentos-pastiller i kolsyrad läsk Mentos-pastiller i kolsyrad läsk
När fungerar enzymet bäst? När fungerar enzymet bäst?
pH-beroende avfärgning av rödkål pH-beroende avfärgning av rödkål
Reaktionshastighet med permanganat Reaktionshastighet med permanganat
Skämta med en svart kopparslant Skämta med en svart kopparslant
Äta frusen potatis Äta frusen potatis

Protein
DNA ur kiwi DNA ur kiwi
Elektrofores av grön hushållsfärg Elektrofores av grön hushållsfärg
Enzymaktivitet i ananas Enzymaktivitet i ananas
Enzymer i Tvättmedel Enzymer i Tvättmedel
Enzymkinetik för katalas Enzymkinetik för katalas
Fruktmörade proteiner Fruktmörade proteiner
Höna med gummiben? Höna med gummiben?
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kan man tapetsera med abborrar? Kan man tapetsera med abborrar?
Koka knäck Koka knäck
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
När fungerar enzymet bäst? När fungerar enzymet bäst?
Osmos i ett ägg Osmos i ett ägg
Permanenta håret Permanenta håret
Skär sig majonnäsen? Skär sig majonnäsen?
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför mörknar en banans skal? Varför mörknar en banans skal?
Varför skyddsglasögon? Varför skyddsglasögon?

Struktur
Bensinbrand Bensinbrand
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Bränna papper Bränna papper
DNA ur kiwi DNA ur kiwi
Doft och stereoisomeri Doft och stereoisomeri
Ett lysande experiment - Kemiluminiscens Ett lysande experiment - Kemiluminiscens
Flyter isen i matoljan? Flyter isen i matoljan?
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Frigolit i aceton Frigolit i aceton
Fryspunktsnedsättning Fryspunktsnedsättning
Färgämnen i M&M Färgämnen i M&M
Förtenning Förtenning
Gummi och lösningsmedel Gummi och lösningsmedel
Gummibandets elasticitet Gummibandets elasticitet
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Hur kan man göra kläder av plast? Hur kan man göra kläder av plast?
Identifiera plasten Identifiera plasten
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kemiskt snöfall Kemiskt snöfall
Kristallodling Kristallodling
Kristallvatten i kopparsulfat Kristallvatten i kopparsulfat
Löslighet och pH - En extraktion Löslighet och pH - En extraktion
Maizena gör motstånd Maizena gör motstånd
Majonnäs - en emulsion Majonnäs - en emulsion
Matoljans viskositet och omättade fettsyror Matoljans viskositet och omättade fettsyror
Myggmedel - hur funkar det? Myggmedel - hur funkar det?
När 1 plus 1 inte är 2 När 1 plus 1 inte är 2
När fungerar enzymet bäst? När fungerar enzymet bäst?
Olja som lösningsmedel Olja som lösningsmedel
Permanenta håret Permanenta håret
pH-beroende avfärgning av rödkål pH-beroende avfärgning av rödkål
pH-förändringar vid fotosyntes pH-förändringar vid fotosyntes
Reaktionshastighet med permanganat Reaktionshastighet med permanganat
Släcka fett på rätt sätt Släcka fett på rätt sätt
Snöflingeskådning Snöflingeskådning
Studsboll Studsboll
Undersök en- och flervärda alkoholer Undersök en- och flervärda alkoholer
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Varför färgas textiler olika? Varför färgas textiler olika?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför mörknar en banans skal? Varför mörknar en banans skal?
Värmeutvidgning VärmeutvidgningReferenser Gå till: Introduktion

 1. Christopher K. Matheus, K. E. van Holde, Kevin G. Ahern, Biochemistry, 2000, Benjamin/Cummings, San Francisco.
 2. Åsa Jouper-Jaan, Britt-marie Lidesten, Elisabeth Strömberg, Helix, I bioteknikens tjänst, 2004, Studentliteratur, Danmark.
 3. Michael Kent, Advanced Biology, 2000, Oxford university press.
 4. Main page, Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page (2006-08-22)
  • Enzyme
   http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme (2006-11-16)
  • Catalase
   http://en.wikipedia.org/wiki/Catalase (2006-11-16)
  • Michaelis-Menten kinetics
   http://en.wikipedia.org/wiki/Michaelis-Menten_kinetics (2006-11-17)
  • Hydrogen peroxide
   http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_peroxide (2006-11-16)
 5. Catalase Lessons and more..., Toby M. Horn
  http://www.carnegieinstitution.org/first_light_case/horn/EWE/catalaselessons.html (2006-08-22)
 6. References for Experiment with Enzymes, Toby M Horn
  http://www.carnegieinstitution.org/first_light_case/horn/EWE/ewerefs.html (2006-08-22)
 7. Catalase Kinetics, Collaborative Pre-University Science Projects, South Hill Enterprise
  http://www.carnegieinstitution.org/first_light_case/horn/EWE/ewerefs.html (2006-08-22)
 8. Catalase FAQ, Science Education Partnerships
  http://www.seps.org/cvoracle/faq/catalase.html (2006-08-22)
 9. Catalase Lessons and more ..., Toby M. Horn
  http://www.carnegieinstitution.org/first_light_case/horn/EWE/catalaselessons.html (2006-11-16)
 10. References for Experiment with Enzymes, Toby M. Horn
  http://www.carnegieinstitution.org/first_light_case/horn/EWE/ewerefs.html (2006-11-16)
[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]


Skol-Kemi är en satsning av kemi-institutionen vid Umeå Universitet.

Kontaktperson: Svante Åberg, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.
E-mail: Svante.Aberg@chem.umu.se
Telefon: 090-786 54 84

© Copyright, Svante Åberg, 1998. All rights reserved.