Introduktion
Riktlinjer
Säkerhet

Materiel
Förarbete
Utförande
Förklaring
Bakgrundsfakta
Fler experiment
Referenser


[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]
[ Utskriftsvänlig version (nytt fönster) ]


Kallrörd vaniljkräm och saliv

Av: Mats Sjöberg


Tid för förberedelser: 10 minuter Tid för genomförandet: 20 minuter
Antal tillfällen: 2 Svårighetsgrad: Busenkelt
Säkerhetsfaktor: Ofarligt

Introduktion Gå till: Riktlinjer

Har du någon gång gjort kallrörd vaniljkräm så har du kanske läst på tillredningsinstruktionen att du inte ska röra om i krämen med samma sked som du tar smakprov med. Det står också att enzymer i din saliv påverkar konsistensen på krämen så att den blir blaskig. Det här försöket går ut på att undersöka just hur saliv påverkar kallrörd vaniljkräm samt att få lite kunskap och förståelse om enzymer och deras funktion.
Riktlinjer Gå till: Säkerhet

Experimentet passar som demonstrationsförsök, men kan lika väl utföras av eleverna. Om eleverna utför försöket kan de lämpligen arbeta tre och tre.
Säkerhet Gå till: Materiel

Experimentet är ofarligt. Tänk på att saliven kan utgöra en potentiell smittokälla. Iakktag renlighet.

Resterna spolas ut i avloppet.
Materiel Gå till: Förarbete

 • 1,5 ml saliv
 • liten bägare 20-30 ml
 • pipett med ml-gradering (engångspipetter av plast brukar vara ml-graderade)
 • 400 ml bägare
 • 100 ml bägare, 4 st
 • handvisp (av köksmodell)
 • sked
 • glasstav, 4 st
 • vaniljsåspulver, 8 msk
 • mellanmjölk, 4 dl
 • Märkpenna eller märketiketterFörarbete Gå till: Utförande

Köp inMarsan snabb vaniljsås (Ekströms) och mellanmjölk. Förbered gärna en OH eller dyl med en uppförstoring av instruktionen på vaniljpaketet.

Om laborationen genomförs som grupparbete så kan man förbereda fördelning av vaniljsåspulver i lämpliga kärl. Även mjölken kan fördelas i lämpliga kärl, men då ska man tänka på att den bör vara kylskåpskall vid användandet.
Utförande Gå till: Förklaring

Eftersom saliv är ett biologiskt material och dess sammansättning kan variera mellan individer, så är det svårt att exakt veta hur lång tid det tar innan enzymet har verkat i alla bägarna. Man får vara beredd på att det kan ta ganska lång tid, speciellt bägare B, och det kan vara bra om man har möjlighet att låta den bägaren stå över natt.

 1. Tillred saliven genom att spotta upprepade gånger i 20 ml-bägaren. Det ska vara minst 1,5 ml saliv i bägaren. OBS! Saliven ska vara så ren och fri från matrester som möjligt, så det är bra om den person som bidrar med sitt saliv har sköljt munnen innan.
 2. I 400 ml-bägaren tillreds vaniljkrämen genom att vaniljpulvret vispas ned i mjölken. Låt krämen vila 5 minuter innan nästa steg utföres.
 3. Använd skeden och fördela krämen lika i de fyra 100 ml-bägarna. Märk dessa med A, B, C och D. Bägarna behandlas enligt nedan. Försök bereda bägarna B-D så samtidigt som möjligt.
  bägare A bägare B bägare C bägare D
  Enbart vaniljkräm (blindprov) och ren glasstav stående i mitten. Vaniljkräm och glasstav med salivrester från smakprov. Vaniljkräm och 0,5 ml saliv. Vaniljkräm och 1,0 ml saliv.
  Ren glasstav stående i mitten. Rör om med glasstaven och låt den stå kvar i mitten av vaniljkrämen. Tillsätt saliv med pipetten, blanda noga med glasstaven och låt den stå kvar i mitten av vaniljkrämen. Tillsätt saliv med pipetten, blanda noga med glasstaven och låt den stå kvar i mitten av vaniljkrämen.

  OBS! Om man inte vill göra smakprovet i bägare B (det kräver rena bägare och glasstavar), så kan man stryka på lite saliv från 20 ml-bägaren så att det motsvarar ungefär den mängd som blir kvar på glasstaven vid ett smakprov.

  Glasstavarna förblir stående så länge som krämen har fast konsistens.
  Bild: © Mats Sjöberg

 4. Iakktag glasstaven och se i vilken bägare den faller först.
 5. Undersök innehållet i de olika bägarna och jämför med blindprovet, dvs. bägare A.
 6. Stämmer resultatet med det som sägs i instruktionen på vaniljpaketet om smakprov? Kan du dra några övriga slutsatser?

Variation

Om man vill göra försöket som en demonstrationslab så kan man utesluta bägare B och C och bara använda A och D. Då får man fram ett snabbare resultat, men man påvisar ändå enzymaktiviteten.
Förklaring Gå till: Bakgrundsfakta

Vaniljkrämen i det här försöket innehåller stärkelse. Det är stärkelsen som gör att vaniljkrämen får den krämiga konsistens som önskas. I saliv, å andra sidan, finns det bl.a. ett enzym> (biologisk katalysator) som kallas amylas. Amylas har förmåga att dela upp stärkelsemolekylerna i mindre bitar utan att själv påverkas. När detta sker så förlorar vaniljkrämen sin krämiga konsistens och blir mer lättflytande. Detta kan iakttas efter en kort stund i den bägare med mest saliv som alltså är bägaren med mest amylas.
Bakgrundsfakta Gå till: Flera

Allmänt om enzymer

Ett enzym är en biologisk katalysator, dvs. ett ämne som har förmåga att påskynda en specifik biokemisk reaktion utan att själv påverkas. Ordet enzym betyder ungefär "i jäst" eftersom det var i jäst man först studerade enzymatisk aktivitet. Enzymer är specialiserade proteiner och utan enzymer skulle många reaktioner inte kunna ske eller i varje fall ske väldigt långsamt. Eftersom allt liv bygger på kemiska reaktioner så har enzymerna en mycket stor betydelse för alla livsprocesser.

Många kemiska reaktioner är termodynamiskt ogynnsamma, vilket innebär att det måste tillföras en viss mängd energi som överstiger aktiveringsenergin, för att reaktionen ska kunna starta. Enzymer verkar genom att de sänker aktiveringsenergin i den reaktion de ska katalysera. Detta gör att reaktioner, som normalt inte skulle kunna ske vid den temperatur som råder i t.ex. människokroppen, kan ske i närvaro av enzym.

En modell som beskriver hur enzymer fungerar är den sk. "lock-and key"-modellen som föreslogs av Emil Fischer på 1890-talet. Den går i korthet ut på att enzymet samverkar med ett substrat som passar in i enzymets "active site" eller aktiva "säte", på samma sätt som en nyckel passar i ett lås.

En annan förklaringsmodell är den sk. "induced-fit"-modellen som 1958 föreslogs av Daniel E. Koshland. Enligt denna modell så sätter sig substratet i det aktiva sätet och därefter så anpassas enzymet lite efter substratmolekylens form.

Induced-fit modellen enligt Koshland
Bild: © Wikipedia

Båda reaktionsmodellerna går via ett enzym/substrat-komplex som kallas aktiverat komplex. Det är tack vare detta mellansteg som aktiveringsenergin sänks i jämförelse med om reaktionen skulle ske utan närvaro av enzym. När produkten/-erna från reaktionen lossnar från enzymets aktiva säte är enzymet redo för att katalysera nästa reaktion. Detta pågår tills substratet förbrukats eller mängden produkt stiger till en viss nivå där det ger återverkningar på enzymets funktion, så kallad inhibering.

Enzymernas funktion påverkas av en rad faktorer i omgivningen, bland annat temperatur, salthalt, pH och koncentrationen av substrat och produkt i den reaktion de katalyserar. Om inte dessa faktorer stämmer så fungerar inte enzymet. Om till exempel temperaturen är för hög kan det gå så illa att enzymet helt förstörs genom att det denatureras.

Saliv

En vuxen människa producerar ungefär 1,5 l saliv per dag! Saliv består till största delen (ca 99,5%) av vatten. Resterande 0,5 % består av bl.a. lösta salter, enzymer (bl.a. amylas) och slembildande ämnen. Salivens funktion är huvudsakligen att smörja tänder och tandkött, förhindra alltför lågt pH i munnen, hämma tillväxt av oönskade bakterier och virus samt att påbörja nedbrytningen av födan. Det är i det sistnämnda som denna laboration tar sitt avstamp.

Stärkelse

Stärkelse hör till gruppen kolhydrater och mer än hälften av allt kolhydrat vi människor får i oss kommer från stärkelse. Stärkelse finns i två olika former; amylos och amylopektin.

Amylos är ogrenad stärkelse
Bild: © Svante Åberg

Amylopektin är grenad
Bild: © Svante Åberg

Båda formerna är polymerer av glukos. Skillnaden är att amylos är rak medan amylopektin är grenad. I amylos är glukosenheterna kopplade till varandra med α-1,4-bindningar. Amylopektin har en α-1,6-bindning med jämna mellanrum, vilket medför att den blir grenad. Amylopektin liknar på det viset glykogen, som är en lagringsform av stärkelse. Glykogen är dock ännu mer grenad än amylopektin. I både amylos och amylopektin är syrebryggorna vända åt samma håll. Det gör att stärkelsemolekylen blir spiralvriden.

Stärkelsen som ingår i försöket ovan är två typer av modifierad stärkelse; acetylerat distärkelsefosfat (E1414) och hydroxipropyldistärkelsefosfat (E1442). Anledningen till att man modifierar stärkelsen är att man vill förändra dess egenskaper så att det lämpar sig för användning i olika livsmedelssammanhang. Det kan handla om att man vill göra stärkelsen mer gelbildande eller tålig mot temperaturförändringar. Ibland hörs varnande röster som gör gällande att modifierad stärkelse kan innehålla farliga restprodukter från framställningen.

Amylas

Amylas är ett enzym som bryter ned stärkelse. Amylas finns i två former; α-amylas och β-amylas. α-amylas är den form som förekommer i mänsklig saliv och bukspott. β-amylas förekommer i växters frön där det bidrar till att starta groningsprocessen. α-amylas är ett av de första enzymerna i en lång rad som deltar i kroppens matspjälkning.

α-amylas
Bild: © Wikipedia

I laborationen så går α-amylas in och hydrolyserar α-1,4-bindningarna så att stärkelsemolekylen "klipps sönder" till mindre enheter bestående av bland annat maltos- och glukos-enheter.

maltos glukos
Bild: © Svante Åberg Bild: © Svante Åberg

När detta sker så kommer stärkelsens gelkonsistens att försvinna och det leder till att vaniljkrämen blir mer lättflytande allteftersom enzymet får verka. Det som blir kvar av stärkelsen är dess byggstenar.
Flera Gå till: Referenser


Aggregationsform
Att göra bly Att göra bly
Avdunstning och temperatur Avdunstning och temperatur
Badbomber Badbomber
Bensinbrand Bensinbrand
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Bjud din jäst på mat Bjud din jäst på mat
Blåsa ballong med hjälp av PET-flaska Blåsa ballong med hjälp av PET-flaska
Brus-raketen Brus-raketen
Den brinnande sedeln Den brinnande sedeln
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
Den frysande bägaren Den frysande bägaren
Den tillknycklade plåtburken Den tillknycklade plåtburken
Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse
DNA ur kiwi DNA ur kiwi
Elda stålull Elda stålull
Eldprovet Eldprovet
En märklig planta En märklig planta
Flyter isen i matoljan? Flyter isen i matoljan?
Framkalla fingeravtryck med jodånga Framkalla fingeravtryck med jodånga
Frigolit i aceton Frigolit i aceton
Fryspunktsnedsättning Fryspunktsnedsättning
Förtenning Förtenning
Gasvolym och temperatur Gasvolym och temperatur
Gore-Tex, materialet som andas Gore-Tex, materialet som andas
Gör ditt eget läppcerat Gör ditt eget läppcerat
Gör ett avtryck från papper till stearin Gör ett avtryck från papper till stearin
Hockey-visir Hockey-visir
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur kan man göra kläder av plast? Hur kan man göra kläder av plast?
Hur mycket vatten finns i maten? Hur mycket vatten finns i maten?
Hur smakar salmiak? Hur smakar salmiak?
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kan man tapetsera med abborrar? Kan man tapetsera med abborrar?
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck
Kemiskt snöfall Kemiskt snöfall
Koka Cola Koka Cola
Koka knäck Koka knäck
Koka vatten i en spruta Koka vatten i en spruta
Kondomen i flaskan Kondomen i flaskan
Kristallodling Kristallodling
Kristallvatten i kopparsulfat Kristallvatten i kopparsulfat
Ljuset under glaset Ljuset under glaset
Luft Luft
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Lödtenn 60 Lödtenn 60
Löslighet och pH - En extraktion Löslighet och pH - En extraktion
Maizena gör motstånd Maizena gör motstånd
Matoljans viskositet och omättade fettsyror Matoljans viskositet och omättade fettsyror
Mentos-pastiller i kolsyrad läsk Mentos-pastiller i kolsyrad läsk
Molnet i flaskan Molnet i flaskan
Myggmedel - hur funkar det? Myggmedel - hur funkar det?
Osynlig gas Osynlig gas
Pektin och marmeladkokning Pektin och marmeladkokning
Platta yoghurtburkar Platta yoghurtburkar
Popcorn Popcorn
Salta isen Salta isen
Saltat islyft Saltat islyft
Slime Slime
Släcka fett på rätt sätt Släcka fett på rätt sätt
Smältpunkten för legeringen lödtenn Smältpunkten för legeringen lödtenn
Snöflingeskådning Snöflingeskådning
Studsboll Studsboll
Stärkelse och vatten - fast eller flytande? Stärkelse och vatten - fast eller flytande?
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Tillverka ditt eget läppstift Tillverka ditt eget läppstift
Tillverka en parfym och gör doftande skraplotter Tillverka en parfym och gör doftande skraplotter
Tillverka papperslim Tillverka papperslim
Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Vad händer då något brinner? Vad händer då något brinner?
Vad händer när degen jäser? Vad händer när degen jäser?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför slipper bilen varma yllekläder på vintern? Varför slipper bilen varma yllekläder på vintern?
Varför smäller inte ballongen? Varför smäller inte ballongen?
Vattenvulkan Vattenvulkan
Vispa grädde Vispa grädde
Värma med ljus - bra eller dåligt? Värma med ljus - bra eller dåligt?
Värmeutvidgning Värmeutvidgning
Ägget i flaskan Ägget i flaskan
Älskling, jag krympte ballongen Älskling, jag krympte ballongen

Enzym
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
DNA ur kiwi DNA ur kiwi
Enzymaktivitet i ananas Enzymaktivitet i ananas
Enzymer i Tvättmedel Enzymer i Tvättmedel
Enzymkinetik för katalas Enzymkinetik för katalas
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Fruktköttet får solbränna Fruktköttet får solbränna
Fruktmörade proteiner Fruktmörade proteiner
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
När fungerar enzymet bäst? När fungerar enzymet bäst?
Varför svider det i ögonen när man skalar lök? Varför svider det i ögonen när man skalar lök?
Äta frusen potatis Äta frusen potatis

Kolhydrater
Bjud din jäst på mat Bjud din jäst på mat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Bränna papper Bränna papper
Coca-Cola vs Coca-Cola light Coca-Cola vs Coca-Cola light
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
Elektrofores av grön hushållsfärg Elektrofores av grön hushållsfärg
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Gelégodis i vatten Gelégodis i vatten
Gör din egen limfärg Gör din egen limfärg
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Koka Cola Koka Cola
Koka knäck Koka knäck
Maizena gör motstånd Maizena gör motstånd
Mentos-pastiller i kolsyrad läsk Mentos-pastiller i kolsyrad läsk
Popcorn Popcorn
Stärkelse och vatten - fast eller flytande? Stärkelse och vatten - fast eller flytande?
Tillverka din egen deodorant Tillverka din egen deodorant
Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept
Tillverka tomtebloss Tillverka tomtebloss
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför mörknar en banans skal? Varför mörknar en banans skal?
Äta frusen potatis Äta frusen potatis

Livsmedel
Bjud din jäst på mat Bjud din jäst på mat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Blå himmel och röd solnedgång Blå himmel och röd solnedgång
Coca-Cola vs Coca-Cola light Coca-Cola vs Coca-Cola light
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
Diska med äggula Diska med äggula
Doft och stereoisomeri Doft och stereoisomeri
Enzymaktivitet i ananas Enzymaktivitet i ananas
Enzymkinetik för katalas Enzymkinetik för katalas
Flyter isen i matoljan? Flyter isen i matoljan?
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Fruktköttet får solbränna Fruktköttet får solbränna
Fruktmörade proteiner Fruktmörade proteiner
Gelégodis i vatten Gelégodis i vatten
Göra lim av kasein Göra lim av kasein
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur moget är äpplet? Hur moget är äpplet?
Hur mycket vatten finns i maten? Hur mycket vatten finns i maten?
Höna med gummiben? Höna med gummiben?
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kan man tapetsera med abborrar? Kan man tapetsera med abborrar?
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Koka Cola Koka Cola
Koka knäck Koka knäck
Maizena gör motstånd Maizena gör motstånd
Majonnäs - en emulsion Majonnäs - en emulsion
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Mentos-pastiller i kolsyrad läsk Mentos-pastiller i kolsyrad läsk
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
Olja som lösningsmedel Olja som lösningsmedel
Osmos i ett ägg Osmos i ett ägg
Pektin och marmeladkokning Pektin och marmeladkokning
Regnbågens färger med Rödkåls-indikator Regnbågens färger med Rödkåls-indikator
Rengöra silver Rengöra silver
Skär sig majonnäsen? Skär sig majonnäsen?
Släcka fett på rätt sätt Släcka fett på rätt sätt
Syror och baser i konsumentprodukter Syror och baser i konsumentprodukter
Testa C-vitamin i maten Testa C-vitamin i maten
Tillverka papperslim Tillverka papperslim
Utvinna järn ur järnberikade flingor Utvinna järn ur järnberikade flingor
Vad händer när degen jäser? Vad händer när degen jäser?
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Vad är det i saltet som smakar salt? Vad är det i saltet som smakar salt?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför mörknar en banans skal? Varför mörknar en banans skal?
Varför svider det i ögonen när man skalar lök? Varför svider det i ögonen när man skalar lök?
Vispa grädde Vispa grädde
Älskling, jag krympte ballongen Älskling, jag krympte ballongen
Äta frusen potatis Äta frusen potatis

Polymerer
Blev disken ren? Blev disken ren?
Bränna papper Bränna papper
Elektrofores av grön hushållsfärg Elektrofores av grön hushållsfärg
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Frigolit i aceton Frigolit i aceton
Gore-Tex, materialet som andas Gore-Tex, materialet som andas
Gummi och lösningsmedel Gummi och lösningsmedel
Gummibandets elasticitet Gummibandets elasticitet
Gör din egen limfärg Gör din egen limfärg
Hockey-visir Hockey-visir
Hur kan man göra kläder av plast? Hur kan man göra kläder av plast?
Hur moget är äpplet? Hur moget är äpplet?
Identifiera plasten Identifiera plasten
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kan man tapetsera med abborrar? Kan man tapetsera med abborrar?
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
Målarfärgens vattengenomsläpplighet Målarfärgens vattengenomsläpplighet
Pektin och marmeladkokning Pektin och marmeladkokning
Platta yoghurtburkar Platta yoghurtburkar
Popcorn Popcorn
Slime Slime
Studsboll Studsboll
Stärkelse och vatten - fast eller flytande? Stärkelse och vatten - fast eller flytande?
Superabsorbenter i blöjor Superabsorbenter i blöjor
Tillverka din egen deodorant Tillverka din egen deodorant
Tillverka papperslim Tillverka papperslim
Vad händer när degen jäser? Vad händer när degen jäser?
Varför färgas textiler olika? Varför färgas textiler olika?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför smäller inte ballongen? Varför smäller inte ballongen?
Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten

Protein
DNA ur kiwi DNA ur kiwi
Elektrofores av grön hushållsfärg Elektrofores av grön hushållsfärg
Enzymaktivitet i ananas Enzymaktivitet i ananas
Enzymer i Tvättmedel Enzymer i Tvättmedel
Enzymkinetik för katalas Enzymkinetik för katalas
Fruktmörade proteiner Fruktmörade proteiner
Höna med gummiben? Höna med gummiben?
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kan man tapetsera med abborrar? Kan man tapetsera med abborrar?
Koka knäck Koka knäck
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
När fungerar enzymet bäst? När fungerar enzymet bäst?
Osmos i ett ägg Osmos i ett ägg
Permanenta håret Permanenta håret
Skär sig majonnäsen? Skär sig majonnäsen?
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför mörknar en banans skal? Varför mörknar en banans skal?
Varför skyddsglasögon? Varför skyddsglasögon?

Struktur
Bensinbrand Bensinbrand
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Bränna papper Bränna papper
DNA ur kiwi DNA ur kiwi
Doft och stereoisomeri Doft och stereoisomeri
Ett lysande experiment - Kemiluminiscens Ett lysande experiment - Kemiluminiscens
Flyter isen i matoljan? Flyter isen i matoljan?
Framställ låglaktosmjölk Framställ låglaktosmjölk
Frigolit i aceton Frigolit i aceton
Fryspunktsnedsättning Fryspunktsnedsättning
Färgämnen i M&M Färgämnen i M&M
Förtenning Förtenning
Gummi och lösningsmedel Gummi och lösningsmedel
Gummibandets elasticitet Gummibandets elasticitet
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Hur kan man göra kläder av plast? Hur kan man göra kläder av plast?
Identifiera plasten Identifiera plasten
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kallrörd vaniljkräm och saliv Kallrörd vaniljkräm och saliv
Kemiskt snöfall Kemiskt snöfall
Kristallodling Kristallodling
Kristallvatten i kopparsulfat Kristallvatten i kopparsulfat
Löslighet och pH - En extraktion Löslighet och pH - En extraktion
Maizena gör motstånd Maizena gör motstånd
Majonnäs - en emulsion Majonnäs - en emulsion
Matoljans viskositet och omättade fettsyror Matoljans viskositet och omättade fettsyror
Myggmedel - hur funkar det? Myggmedel - hur funkar det?
När 1 plus 1 inte är 2 När 1 plus 1 inte är 2
När fungerar enzymet bäst? När fungerar enzymet bäst?
Olja som lösningsmedel Olja som lösningsmedel
Permanenta håret Permanenta håret
pH-beroende avfärgning av rödkål pH-beroende avfärgning av rödkål
pH-förändringar vid fotosyntes pH-förändringar vid fotosyntes
Reaktionshastighet med permanganat Reaktionshastighet med permanganat
Släcka fett på rätt sätt Släcka fett på rätt sätt
Snöflingeskådning Snöflingeskådning
Studsboll Studsboll
Undersök en- och flervärda alkoholer Undersök en- och flervärda alkoholer
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Varför färgas textiler olika? Varför färgas textiler olika?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför mörknar en banans skal? Varför mörknar en banans skal?
Värmeutvidgning VärmeutvidgningReferenser Gå till: Introduktion

 1. Lubert Stryer, Biochemistry, p 178-192, 1988, Freeman and Company, New York.
 2. Main page, Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page (2006-06-15)
  1. Polysaccharide
   http://en.wikipedia.org/wiki/Polysaccharide (2006-06-15)
  2. Starch
   http://en.wikipedia.org/wiki/Starch (2006-06-15)
  3. Amylose
   http://en.wikipedia.org/wiki/Amylose (2006-06-15)
  4. Amylopectin
   http://en.wikipedia.org/wiki/Amylopectin (2006-06-15)
  5. Saliva
   http://en.wikipedia.org/wiki/Saliva (2006-06-15)
  6. Enzyme
   http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme (2006-06-15)
  7. Amylase
   http://en.wikipedia.org/wiki/Amylase (2006-06-15)
  8. E number
   http://en.wikipedia.org/wiki/E_number (2006-06-15)
 3. Saliv, Wikipedia
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Saliv (2006-06-15)
 4. Stärkelser och mjöler, Shenet
  http://www.shenet.se/ravaror/starkelse.html (2006-06-15)
 5. Nyckel till märkningen med E-nummer, Livsmedelsverket
  http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=12977 (2006-06-15)
 6. Marsán® snabb vaniljsås, Ekströms
  http://www.procordiafood.com/custom/sortiment/
  ap2_eway/show_article_left.asp?id=11643 (2006-02-27)
 7. Enzyme Amylase Action on Starch, Messengale Biologi Place, Stuttgart School District
  http://sps.k12.ar.us/massengale/amylase_on_starch_lab.htm (2006-02-27)
 8. Demonstrating the effects of amylases on starch, Transwiki
  http://en.wikibooks.org/wiki/Transwiki:
  Demonstrating_the_effects_of_amylases_on_starch (2006-02-27)
 9. Starch, Martin Chaplin
  http://www.lsbu.ac.uk/water/hysta.html (2006-06-15)
 10. Amylose and Amylopectin, Martin Chaplin
  http://www.lsbu.ac.uk/water/hystah.html (2006-06-15)
 11. Carbohydrates - Sugars and Polysaccharides, Joyce J. Diwan
  http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb1/part2/sugar.htm (2006-06-15)
 12. Dietary Polysaccharides: Structure and Digestion, Richard Bowen, Colorado State University
  http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/basics/polysac.html (2006-06-15)
[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]


Skol-Kemi är en satsning av kemi-institutionen vid Umeå Universitet.

Kontaktperson: Svante Åberg, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.
E-mail: Svante.Aberg@chem.umu.se
Telefon: 090-786 54 84

© Copyright, Svante Åberg, 1998. All rights reserved.