Introduktion
Riktlinjer
Säkerhet

Materiel
Förarbete
Utförande
Förklaring
Bakgrundsfakta
Fler experiment
Referenser


[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]
[ Utskriftsvänlig version (nytt fönster) ]


Tag bort rost med elektrisk ström

Av: Svante Åberg


Explosivt Irriterande Använd skyddsglasögon
Tid för förberedelser: 20 minuter Tid för genomförandet: 20 minuter
Antal tillfällen: 2 Svårighetsgrad: Kräver viss labvana
Säkerhetsfaktor: Fara vid felaktigt utförande

Introduktion Gå till: Riktlinjer

Rost på järn och stål är ett stort problem, speciellt på komplicerade detaljer som är svåra att putsa. Med elektrolys, dvs en kemisk reaktion som drivs av en elektrisk ström, kan man återbilda järnet ur rosten.


Riktlinjer Gå till: Säkerhet

Experimentet utförs gärna som elevförsök i hemmet eller som demonstration.


Säkerhet Gå till: Materiel

Målarsoda (natriumkarbonat) är basisk, men basen är svag och lösningen utspädd. Därför är riskerna mycket små. Undvik emellertid stänk i ögonen. Skölj ordentligt med vatten om du får stänk i ögonen.

Förvara lösningen i en plastdunk. Förvara den inte i ett metallkärl, speciellt inte i aluminium. Den orsakar korrosion. Överbliven lösning kan användas för ny avrostning, även om den är brunfärgad. Lösningen kan spolas ned i avloppet utan risk om man spolar ordentligt med vatten efteråt.

Tänk på att batteriladdaren ska anslutas till ett jordat uttag.

Två saker måste du vara noga med:

 1. Låt den gas som bildas vid elektrolysen ventileras bort. Det bildas nämligen knallgas, precis som vid snabbladdning av bilbatterier. Knallgasen är explosiv om den samlas i tillräckligt hög koncentration.
 2. Låt inte vatten komma på batteriladdaren. Inuti finns nämligen 220 V växelspänning. Om du spiller vatten på laddaren ska du genast dra kontakten ur väggen. Låt sedan laddaren torka i flera dygn. Eventuellt måste den öppnas och rengöras.
Materiel Gå till: Förarbete

 • Rostigt föremål
 • Plastbalja lagom stor för att rymma det rostiga föremålet
 • Batteriladdare för bilar
 • Elektrod av järn eller stål. Bästa resultatet fås om elektroden har en form så att den kan omge det rostiga föremålet. (Järnelektroden förbrukas. Elektrod av legerat stål förbrukas eventuellt inte, men det är inte bra om legeringsämnet krom eller tungmetaller kommer ut ifall den legerade metallen löses upp. För att vara säker på att slippa miljöfarligt avfall kan du använda rent järn, t.ex. armeringsjärn, som offeranod.)
 • Vatten (H2O)
 • Natriumkarbonat (Na2CO3, målarsoda).
 • Gummihandskar (ej nödvändigt).
 • Rostskyddande medel att smörja in det avrostade föremålet (ej nödvändigt).
Förarbete Gå till: Utförande

Inget särskilt förarbete.


Utförande Gå till: Förklaring

Avrostning

 1. Lös cirka 1 matsked (15 ml) natriumkarbonat per 5 liter vatten. Anpassa mängden lösning så att den räcker att sänka ned hela det rostiga föremålet.
 2. Sänk ned det rostiga föremålet.
 3. Placera laddaren så att den inte riskerar at bli fuktig.
 4. Anslut den negativa polen (blå eller svart) på batteriladdaren till det rostiga föremålet. (Det gör inget om klämman hamnar i lösningen).
 5. Anslut den positiva polen (röd) på batteriladdaren till järn/stål-elektroden.
 6. Sänk ned järn/stål-elektroden i badet utan att klämman ligger i lösningen. Helst ska elektroden ligga runt omkring det föremål som ska avrostas. För att göra det det kan man koppla samman flera järn/stål-bitar. Se till att järn/stål-elektroden inte är i kontakt med föremålet som ska avrostas.
 7. Om laddaren har en omkopplare för 6 V/12 V så bör du välja 6 V - det räcker för experimentet.
 8. Anslut batteriladdaren till ett jordat uttag och slå på strömmen. Kontrollera på laddarens instrument att det verkligen går en ström genom lösningen.
 9. Vänta några timmar på att processen ska bli klar. Tiden beror på mängden rost och föremålets storlek.

Efterbehandling

 1. Koppla från strömmen och tag upp föremålet när det hela är klart. Lösningen har blivit brunfärgad av rost mm som flagnat.
 2. Skrubba föremålet med en diskborste och vatten för att få bort lösa rostflagor. Skölj med rent vatten och torka.
 3. Eftersom metallytan är i det närmaste kemiskt ren bör den behandlas med någon rostskyddande film för att inte rosta på nytt. Använd t ex sådan man skyddar verktyg med.
 4. Elektrolytlösningen förbrukas inte utan kan sparas för avrostning av andra järnföremål. Om lösningen är alltför smutsig kan du dock kasta den.Förklaring Gå till: Bakgrundsfakta

Rost består av i huvudsak järn(III)oxid, Fe2O3.3 H2O. Rosten är alltså uppbyggd av järn(III)joner (Fe3+) och oxidjoner (O2-). Järn(III)jonerna i rosten reduceras till gediget järn genom att ta emot elektroner från batteriladdarens negativa pol.

En del rost, som ligger löst, reduceras inte utan faller i stället av som små flagor.


Bakgrundsfakta Gå till: Flera

Reaktionsformler

Vid katoden

Katoden är den elektrod som är ansluten till den negativa polen på batteriladdaren. I detta fall är katoden föremålet som ska avrostas.

Järn(III)jonerna i rosten kan reduceras till järn genom att lägga på en tillräckligt negativ spänning. Reaktionen sker enligt
Fe3+(s) + 3 e- ® Fe(s)

Den spänning som batteriladdaren ger är mycket högre än som är nödvändig. Det leder till att även vatten reduceras. Det blir vätgasutveckling.
4 H2O(l) + 4 e- ® 2 H2(g) + 4 OH-

Vid anoden

Järnelektroden löses upp i en reaktion som är den motsatta den vid katoden.
Fe(s) ® Fe3+(aq) + 3 e-.

Eventuellt avges bara två elektroner. Järn kan nämligen vara tvåvärt eller trevärt.
Fe(s) ® Fe2+(aq) + 2 e-.

Vissa stållegeringar är så pass motståndskraftiga mot korrosion att de inte löses upp. I så fall kan man använda samma elektrod hur länge som helst. Eftersom laddarens spänning är så pass hög så sker även vid anoden en reaktion med vatten.
4 OH- ® 2 H2O(l) + O2(g) + 4 e-

Knallgas bildas vid elektrolys av vatten

Reaktionerna med vatten vid katoden och anoden leder till att det bildas knallgas, dvs en blandning av vätgas,H2(g), och syrgas,O2(g), i proportionen 2:1. Nettoreaktionen för sönderdelningen av vattnet är
2 H2O(l) ® 2 H2(g) + O2(g)

Knallgasproduktion är ett problem även vid laddning av batterier, speciellt vid snabblöaddning då en högre spänning används. Det är därför viktigt att ventilera bort de bildade gaserna. Man ska alltid ta bort skruvlocken på varje cell på batteriet när det laddas.

Knallgas är mycket energirik i förhållande till vatten. Man har därför föreslagit att omvandla elektrisk energi till kemisk energi i form av vätgas. Vätgasen kan sedan användas för att driva förbränningsmotorer (som i bilar) genom att låta den reagera med luftsyret. Vätgas och syre kan också användas för att få tillbaka elektrisk energi. Det sker i s k bränsleceller där väte och syre reagerar till vatten under avgivande av elektrisk ström. Väte är en mycket ren energiform eftersom den enda reaktionsprodukten är vatten, som ju är helt ofarligt för människor och natur.

Natriumkarbonatets funktion

Rent vatten är en dålig elektrisk ledare. Om man inte satte till saltet natriumkarbonat (Na2CO3) skulle det bara gå en liten ström genom lösningen. När saltet löser sig i vattnet blir jonerna fria. En lösning med joner som leder elektrisk ström kallas för en elektrolyt.
Na2CO3(s) ® 2 Na+(aq) + CO32-(aq)

De positiva jonerna (Na+) vandra mot minuspolen och de negativa (CO32-) mot pluspolen.

Natriumkarbonat är ett lämpligt salt för elektrolyten eftersom det är svagt basiskt.

Vad är rost?

Rost är ett resultat av korrosion på järn. Om vi studerar korrosionen närmare ser vi följande:
Järn som rostar
Bild: Ó Svante Åberg
Det finns ingen exakt formel för rost eftersom rost är en blandning av olika föreningar. Huvudkomponenten i rost är dock järn(III)oxid, Fe2O3.3 H2O. Om vi tar reaktionerna från början så sker följande:

Rost i närbild
Foto: Ó Svante Åberg
Järnet oxideras vid anoden (minus-pol):
Fe(s) ® Fe2+(aq) + 2 e-

Syret reduceras vid katoden (plus-pol):
O2(aq) + 2 H2O(l) + 4 e- ® 4 OH-(aq)

Järn(II) oxideras vidare till järn(III):
Fe2+(aq) ® Fe3+(aq) + e-

Järn(III) reagerar med hydroxid till "rost":
2 Fe3+(aq) + 6 OH- ® Fe2O3.3 H2O(s)

Korrosionsskydd

Rost kryper under färg
Foto: Ó Svante Åberg
Korrosion orsakar enorma ekonomiska skador varje år. Korrosionsskydd är därför av stor betydelse. Eftersom korrosionshastigheten kan öka markant ifall man får en sluten strömkrets, så är en skyddsmetod att försöka hindra detta. Den slutna strömkretsen kräver att joner kan vandra mellan polerna. Det kan ske bara ske när jonerna är lösta i en vätska. Därför är det viktigt att undvika fukt.

Rent vatten är dock en dålig elektrisk ledare. Men ju mer lösta salter vattnet innehåller, desto bättre blir ledningsförmågan. Saltningen av vägarna är därför ett stort problem. När det salta vattnet stänker upp på bilen är förutsättningarna för rost särskilt gynnsamma.

Man kan dock förhindra att syre, vatten och salt kommer i kontakt med metallen. Det görs genom att metallen lackas eller målas med en tät färg. Underreden på bilar beläggs med en tät, seg massa.

Det finns ytterligare en metod att förhindra korrosion. Om t ex järn är i metallisk kontakt med en mer oädel metall, såsom zink, så korroderar zinken först. Detta används ofta på stora båtar. Korrosionen brukar vara mest problematisk nära propellern där vattnets och bubblornas rörelser skyndar på processen. Därför brukar man placera offeranoder av zink eller magnesium direkt på metallskrovet i närheten av propellern. Eftersom offeranoderna sakta förbrukas så måste de bytas ut med jämna mellanrum.

Förszinkad spik och hasp
Foto: Ó Svante Åberg
Det allra vanligaste exemplet på zink som skyddar järn är metoden med förzinkning av spik och plåt mm. Förzinkning sker genom att doppa järnföremålet i smält zink. Ska du spika utomhus, där det är fuktigt, så bör du använda förzinkad spik.

Man kan se ordningsföljden ädel-oädel i metallernas spänningsserie, där guld och platina är de ädlaste medan magnesium och zink tillhör de mera oädla. Ett specialfall är aluminum, som faktiskt är en mycket oädel metall men ändå inte korroderar så lätt. Det beror på att när ytan oxideras av syret i luften så bildas ett mycket tätt skikt av aluminumoxid som förhindrar vidare reaktion. En olämplig kombination är att spika ett plåttak (tunnplåt av järn) med kopparspik. Den stora skillnaden mellan koppar och järn i spänningsserien gör att järnet kommer att korrodera särskilt snabbt, medan kopparen inte påverkas nämnvärt. Om man spikar ett kopparplåttak med järnspik så blir det i stället spiken som korroderar, vilket kanske är ännu värre eftersom mängden material i spiken är så liten att den förbrukas på ganska kort tid.

Normalpotentialer (Spänningsserien)

Au+(aq) + e- « Au(s)

+1.69 V

Ag+(aq) + e- « Ag(s)

+0.80 V

Cu2+(aq) + 2 e- « Cu(s)

+0.34 V

Fe2+(aq)+ 2 e- « Fe(s)

-0.44 V

Al3+(aq) + 3 e- « Al(s)

-1.68 V

O2(g) + 4 H+(aq) + 4 e- « 2H2O(l)

+1.23 V

Fe3+(aq) + e- « Fe2+(aq)

+0.77 V

2 H+(aq) + 2 e- « H2(g)

0 V

Zn2+(aq) + 2 e- « Zn(s)

-0.76 V

Al3+(aq) + 3 e- « Al(s)

-1.66 V

Mg2+(aq) + 2 e- « Al(s)

-2.36 V

Na+(aq) + e- « Na(s)

-2.71 V

Ytterligare faktorer som kan öka korrosionshastigheten är föroreningar, spänningar och sprickor i metallen.


Flera Gå till: Referenser


Elektrolys
Citronbatteri Citronbatteri
Elektrofores av grön hushållsfärg Elektrofores av grön hushållsfärg
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt
Rengöra silver Rengöra silver
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström

Korrosion
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Skämta med en svart kopparslant Skämta med en svart kopparslant
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Metaller
Anodisering och färgning av aluminium Anodisering och färgning av aluminium
Att göra bly Att göra bly
Citronbatteri Citronbatteri
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Förtenning Förtenning
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Lödtenn 60 Lödtenn 60
Rengöra silver Rengöra silver
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Skämta med en svart kopparslant Skämta med en svart kopparslant
Smältpunkten för legeringen lödtenn Smältpunkten för legeringen lödtenn
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Utvinna järn ur järnberikade flingor Utvinna järn ur järnberikade flingor
Varför rostar järn och hur kan man förhindra det? Varför rostar järn och hur kan man förhindra det?
Värmeutvidgning Värmeutvidgning
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Oxidation och reduktion
Anden i flaskan Anden i flaskan
Anodisering och färgning av aluminium Anodisering och färgning av aluminium
Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t? Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?
Att göra bly Att göra bly
Citronbatteri Citronbatteri
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Dokumentäkta bläck ur te Dokumentäkta bläck ur te
Eld - varför brinner det? Eld - varför brinner det?
Elda stålull Elda stålull
Elektrokemisk skrift Elektrokemisk skrift
Ett lysande experiment - Kemiluminiscens Ett lysande experiment - Kemiluminiscens
Framkalla fotopapper Framkalla fotopapper
Fruktköttet får solbränna Fruktköttet får solbränna
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Permanenta håret Permanenta håret
Reaktionshastighet med permanganat Reaktionshastighet med permanganat
Rengöra silver Rengöra silver
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Självantändning med glycerol och permanganat Självantändning med glycerol och permanganat
Skämta med en svart kopparslant Skämta med en svart kopparslant
Syrehalten i luft Syrehalten i luft
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Testa C-vitamin i maten Testa C-vitamin i maten
Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept
Tillverka fotopapper Tillverka fotopapper
Tillverka tomtebloss Tillverka tomtebloss
Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken Tänd ett släckt ljus med hjälp av röken
Vad händer då något brinner? Vad händer då något brinner?
Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter? Varför kan man steka i smör och olja men inte i lättprodukter?
Varför rostar järn och hur kan man förhindra det? Varför rostar järn och hur kan man förhindra det?
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Salt
Att göra bly Att göra bly
Att vara kemisk detektiv Att vara kemisk detektiv
Badbomber Badbomber
Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
Blev disken ren? Blev disken ren?
Brus-raketen Brus-raketen
Cyanotypi - den gammeldags blåkopian Cyanotypi - den gammeldags blåkopian
Den bästa bulldegen Den bästa bulldegen
Den frysande bägaren Den frysande bägaren
Den omöjliga tvålen - den är preparerad! Den omöjliga tvålen - den är preparerad!
Diffusion av kopparjoner Diffusion av kopparjoner
Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse
Dokumentäkta bläck ur te Dokumentäkta bläck ur te
Elektrofores av grön hushållsfärg Elektrofores av grön hushållsfärg
Elektrokemisk skrift Elektrokemisk skrift
En märklig planta En märklig planta
Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska
Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet
Falu rödfärgspigment ur järnvitriol Falu rödfärgspigment ur järnvitriol
Framkalla fotopapper Framkalla fotopapper
Framställ en detergent Framställ en detergent
Fryspunktsnedsättning Fryspunktsnedsättning
Guldpeng av mässing Guldpeng av mässing
Gör din egen limfärg Gör din egen limfärg
Gör din egen tandkräm Gör din egen tandkräm
Gör hårt vatten mjukt Gör hårt vatten mjukt
Göra lim av kasein Göra lim av kasein
Hur fungerar en torrboll? Hur fungerar en torrboll?
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur moget är äpplet? Hur moget är äpplet?
Hur smakar salmiak? Hur smakar salmiak?
Höna med gummiben? Höna med gummiben?
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Innehåller koksaltet jod? Innehåller koksaltet jod?
Karbidlampan Karbidlampan
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemi i en plastpåse Kemi i en plastpåse
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck Kemisk jämvikt hos ett osynligt bläck
Kemisk klocka med jod Kemisk klocka med jod
Kemisk vattenrening Kemisk vattenrening
Kristallodling Kristallodling
Kristallvatten i kopparsulfat Kristallvatten i kopparsulfat
Luftfuktighet och rostbildning Luftfuktighet och rostbildning
Maskrosen som krullar sig Maskrosen som krullar sig
Massverkans lag och trijodidjämvikten Massverkans lag och trijodidjämvikten
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
När flyter potatisen? När flyter potatisen?
Osmos i potatis Osmos i potatis
Osynligt bläck Osynligt bläck
Pulversläckare Pulversläckare
Rengöra silver Rengöra silver
Salta isen Salta isen
Saltat islyft Saltat islyft
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Självantändning med glycerol och permanganat Självantändning med glycerol och permanganat
Studsboll Studsboll
Superabsorbenter i blöjor Superabsorbenter i blöjor
Surt regn Surt regn
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Testa C-vitamin i maten Testa C-vitamin i maten
Tillverka din egen deodorant Tillverka din egen deodorant
Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen
Tillverka en ytspänningsvåg Tillverka en ytspänningsvåg
Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept Tillverka Falu rödfärg enligt gammalt recept
Tillverka fotopapper Tillverka fotopapper
Tillverka rengöringskräm Tillverka rengöringskräm
Tillverka tomtebloss Tillverka tomtebloss
Tvätta i hårt vatten Tvätta i hårt vatten
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Vad är det i saltet som smakar salt? Vad är det i saltet som smakar salt?
Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel? Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel?
Varför rostar järn och hur kan man förhindra det? Varför rostar järn och hur kan man förhindra det?
Varför äter vi Samarin? Varför äter vi Samarin?
Vattenrening Vattenrening
Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten
Åka hiss Åka hiss
Ärg på en kopparslant Ärg på en kopparslant

Syror och baser
Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t? Att döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?
Badbomber Badbomber
Bjud din jäst på mat Bjud din jäst på mat
Brus-raketen Brus-raketen
Den omöjliga tvålen - den är preparerad! Den omöjliga tvålen - den är preparerad!
Den tunga koldioxiden Den tunga koldioxiden
Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse
Eld - varför brinner det? Eld - varför brinner det?
En märklig planta En märklig planta
Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska Ett gammalt tvättmedel, del 1: Salt ur björkaska
Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet Ett gammalt tvättmedel, del 2: Tvål ur saltet
Flaskor mun mot mun Flaskor mun mot mun
Framställ en detergent Framställ en detergent
Framställ väldoftande luktämnen Framställ väldoftande luktämnen
Färga ullgarn med svampar Färga ullgarn med svampar
Färgämnen i M&M Färgämnen i M&M
Försvinnande bläck Försvinnande bläck
Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi Gör kopparslanten skinande ren - med komplexkemi
Göra lim av kasein Göra lim av kasein
Hur gör man kakan porös? Hur gör man kakan porös?
Hur smakar salmiak? Hur smakar salmiak?
Höna med gummiben? Höna med gummiben?
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Indikatorpärlor Indikatorpärlor
Kemi i en brustablett Kemi i en brustablett
Kemi i en plastpåse Kemi i en plastpåse
Kemisk vattenrening Kemisk vattenrening
Ljuset under glaset Ljuset under glaset
Löslighet och pH - En extraktion Löslighet och pH - En extraktion
Modellmassa av mjölk Modellmassa av mjölk
Målarfärgens vattengenomsläpplighet Målarfärgens vattengenomsläpplighet
Osmos i ett ägg Osmos i ett ägg
Pektin och marmeladkokning Pektin och marmeladkokning
Pelargonens färg Pelargonens färg
pH i kokt mineralvatten pH i kokt mineralvatten
pH-beroende avfärgning av rödkål pH-beroende avfärgning av rödkål
pH-förändringar vid fotosyntes pH-förändringar vid fotosyntes
Regnbågens färger med Rödkåls-indikator Regnbågens färger med Rödkåls-indikator
Rostindikator visar var järnet rostar Rostindikator visar var järnet rostar
Saltkristaller av en aluminiumburk Saltkristaller av en aluminiumburk
Slime Slime
Surt regn Surt regn
Syror och baser i konsumentprodukter Syror och baser i konsumentprodukter
Tag bort rost med elektrisk ström Tag bort rost med elektrisk ström
Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura Tag bort rostfläcken med det ämne som gör rabarber sura
Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen Tillverka din egen tvål, del 1: Själva tvålen
Tvätta i hårt vatten Tvätta i hårt vatten
Utfällning av aluminium Utfällning av aluminium
Utsaltning av alkohol i vatten Utsaltning av alkohol i vatten
Vad innehåller mjölk? Vad innehåller mjölk?
Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel? Vad är skillnaden mellan maskin- och handdiskmedel?
Varför färgas textiler olika? Varför färgas textiler olika?
Varför skyddsglasögon? Varför skyddsglasögon?
Varför svider det i ögonen när man skalar lök? Varför svider det i ögonen när man skalar lök?
Varför äter vi Samarin? Varför äter vi Samarin?
Vattenrening Vattenrening
Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten Växtfärga med rödbetor enligt receptet från Västerbotten
Åka hiss Åka hiss
Älskling, jag krympte ballongen Älskling, jag krympte ballongenReferenser Gå till: Introduktion

 1. Electrolytic derusting, Ted Kinsey, Stovebolt.com
  http://www.stovebolt.com/techtips/rust/electrolytic_derusting.htm (2011-10-06)
 2. The Chemistry of Cleaning Rusted Iron by Electrolysis, Spencer Hochstetler and Bill Tindall
  http://www.holzwerken.de/museum/links/electrolysis_explanation.phtml (2003-05-24)
 3. Malvin D. Joesten, James L. Wood, World of Chemistry, second edition, 1991, Saunders College Publishing, USA.
 4. Iron E-pH (Pourbaix) Diagram, Corrosion Doctors
  http://corrosion-doctors.org/Corrosion-Thermodynamics/Potential-pH-diagram-iron.htm (2011-10-06)
 5. Fundamentals of Corrosion and Corrosion Control, Corrosion Technology Laboratory, NASA
  http://corrosion.ksc.nasa.gov/corr_fundamentals.htm (2011-10-06)
 6. Electrolytic Rust Removal , Geoff's Science Garage, YouTube
  http://www.youtube.com/watch?v=R5I5WBG5HPw (2011-10-06)
 7. Using citric acid for rust removal, YouTube
  http://www.youtube.com/watch?v=ckdMdiJlV7c (2011-10-06)
 8. How to Remove Rust, , eHow
  http://www.ehow.com/video_3141_remove-rust.html (2011-10-06)
 9. Corrosion of Metals, University of Edinburgh
  http://www.cmse.ed.ac.uk/MSE3/Topics/MSE3-corrosion.pdf (2003-05-24)
 10. Korrosion & ytbehandling, Högskolan på Gotland
  http://mainweb.hgo.se/amnen/designok.nsf/0/f636f1598d674de2c1256ff100508b0f/$FILE/F7.pdf (2007-09-25)
 11. Methods of Conserving Archaeological Material from Underwater Sites, Donny L. Hamilton, Nautical Archaeology Program
  http://nautarch.tamu.edu/class/anth605/File0.htm (2004-06-15)
 12. Einar Mattsson, Elektrokemi och korrosionslära, 1992, Korrosionsinstitutet, Stockholm.
 13. Rolf e. Hummel, Understanding Materials Science - History, properites, applications, 1998, Springer-Verlag, New York.
 14. Gunnar Hägg, Allmän och oorganisk kemi, 1984, 8:e upplagan, Almqvist & Wiksell, Uppsala.
 15. Electrolysis of Water, MiniScience
  http://www.miniscience.com/projects/WaterElectrolise.htm (2003-05-24)
 16. Chemistry Comes Alive!: Electrolysis of Water, Journal of Chemical Education
  http://jchemed.chem.wisc.edu/JCESoft/CCA/CCA1/R1MAIN/CD1R1480.HTM (2003-05-24)
 17. Elbilen - framtid eller fantasi?, Konglig Elektrosektionen, KTH
  http://www.e.kth.se/~e98_pro/pright.htm (2003-05-24)
 18. Elenergi från bränsleceller, Ingvar Albinsson, Chalmers
  http://fy.chalmers.se/ef/Brcell.htm (2003-05-24)
[ Tillbaka till start | Tillbaka till experimenten ]


Skol-Kemi är en satsning av kemi-institutionen vid Umeå Universitet.

Kontaktperson: Svante Åberg, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.
E-mail: Svante.Aberg@chem.umu.se
Telefon: 090-786 54 84

© Copyright, Svante Åberg, 1998. All rights reserved.